TIPSLUBBENS REGLER

§1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er spildaftid og dens hjemsted er Ballerup Kommune

§2. Foreningens formål:
Foreningens formål er af social karakter for venner og bekendte

§3. Medlemmer:
Medlemmer af foreningen kan kun optages ved enighed mellem de nuværende medlemmer. Alle medlemmer skal være tilmeldt PBS.

§4. Kontingent:
Til drift af foreningens formål betales et månedligt kontingent på kr. 120,00, som overføres til foreningens konto, Kassereren har har råderet over kontoen.

§5. Regnskab og revision:
Kassereren laver løbende regnskab og det årlige regnskab følger kalenderåret og godkendes af medlemmerne til den årlige billardturnering i februar/marts.

§6. Generalforsamling:
Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned.

§7. Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Regnskab
3. Behandling af indkomne forslag
4. Fastsættelse af kontingent
5. Evt.

§8. Stemmeret:
Alle medlemmer har stemmeret

§9. Ekstraordinær generalforsamling:
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ved gevinster på over 50.000

§11. Opløsning af foreningen:
Kan kun ske ved flertalsafgørelse. Udmelding sker 1. februar. Udmeldte har ret til 1/10 af tipsklubbens beholdning hvis denne er over 50000 kr.

Tilføjelser pr. 29/8-2015

Økonomi

Arrangementer ( julefrokoster mv)
Betales af klubben som udgangspunkt.

Tipsturen
Der aftales et budget for hver tur pr. deltager. Hvis man ikke kan deltage så bliver et beløb tilsvarende budgettet pr. person i klubkassen. Eksempel: budget 1000 kr. pr. person – i alt 9000 ved 9 personer, Hvis 1 person melder fra så bliver 1000 kr. i kassen.

Passiv medlem
Efter 3 måneders manglende betaling bliver man passiv medlem og kan ikke tage del i arrangmenter uden egenbetaling. Man er fuld medlem igen efter 3 måneder, dog ikke ved tipsturen, hvor det er efter 6 måneder.